Gabinet zatwierdził plan wprowadzenia systemu emerytalnego

Gabinet Ministrów zatwierdził plan działań mających na celu wprowadzenie obowiązkowego krajowego funduszu emerytalnego na lata 2017-2018. Odpowiednia decyzja została podjęta na spotkaniu rządowym w dniu 11 października.

Zgodnie z projektem decyzji,  w I kwartale 2018 roku ma zostać opracowany plan i przedstawiony projekt ustawy do określenia składek i opłat bazowych systemu kapitałowego składek emerytalnych, który powinien określić zasady i ogólne wymagania dotyczące programów wymaganych w zakresie „obowiązkowego i dobrowolnego uczestnictwa w finansowanym systemie emerytalnym”.

Do końca 2017 r. planowane jest opracowanie i przedłożenie Parlamentowi projektów ustaw dotyczących kryteriów wyboru niepaństwowych funduszy emerytalnych oraz stworzenie warunków do swobodnego przepływu kapitału i wprowadzenie nowych instrumentów finansowych przeznaczonych na inwestycje.

Ponadto mają powstać projekty ustaw dotyczących:

  • zapewniania przejrzystości działalności  zbiorowego systemu emerytalnego; 
  • poprawy wymogów dla firm zarządzających aktywami emerytalnymi; 
  • określenia zasad wyboru i modyfikacji niepaństwowego funduszu emerytalnego, który uwzględnia wkłady do systemu emerytalnego.

W kwietniu 2018 roku Rada Najwyższa zamierza przedstawić projekt ustawy w celu zagwarantowania prawa kapitałowego systemu emerytalnego.

Również w roku 2018 planowane jest przedstawienie parlamentowi projektu ustawy o redystrybucji kompetencji między Komisją Narodową, która wykonuje regulację państwową w dziedzinie usług finansowych oraz Krajową Komisją Papierów Wartościowych i Giełdy w regulacji prywatnych emerytur. Zostanie to zrobione w szczególności z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia nadzoru nad działalnością podmiotów systemu rezerwy emerytalno-rentowej określanej na podstawie oceny ryzyka.

Akumulacyjny fundusz emerytalny jest docelowym funduszem pozabudżetowym, który otrzymuje składki od ubezpieczonych.

Składki są naliczane na rachunkach emerytalnych i są lokowane w celu uzyskania dochodu z korzyścią dla ubezpieczonego.

Przypomnijmy, że w dniu 11 października weszło w życie prawo reformy emerytalnej na Ukrainie .

Ustawa przewiduje, że od dnia 1 października bieżącego roku obowiązują przepisy dotyczące podwyżek emerytur.

Jak wiadomo, 3 października Rada Najwyższa przyjęła rządowy projekt ustawy "O zmianie niektórych ustaw ustawowych na rzecz zwiększenia emerytur". Dokument przewiduje modernizację emerytur i podniesienie minimalnego okresu składkowego na emeryturę z 15 do 25 lat. .

 


 

źródło: pensia2017.com